Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:          David Krumphanzl, IČ: 41179188, se sídlem Augustinova 2069/4, 148 00 Praha 4,
evidován u Úřadu městské části Praha 11
E-mail:           info@obchod.art

Adresa pro doručování: Atelier Dokument s.r.o., Vyšehradská 49/320, 128 00 Praha 2

Oznamuji, že na základě ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, využívám svého zákonného práva a tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

……………………………………………………….………………..………………………..

Datum objednání zboží: ………………..……………

Datum obdržení zboží: ………………..……………

Jméno a příjmení kupujícího spotřebitele: ……………………….……………………………

Adresa kupujícího spotřebitele: ………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………

Číslo objednávky a číslo faktury: …………………………………………………..………….

Kupní cena má být vrácena: ………………………………………………………..………….

(bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo)

………………………………………… / ……………………

 

Jméno a podpis kupujícího spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

……………………………………………..

Datum

…………………………………

+ ze zákona: Pokud podnikatel umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách, potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.